ثبت نام


* وارد کردن همه موارد، الزامی است

نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:

تاریخ تولد:

/

/

شماره شناسنامه:
کد ملی:

جنسیت:
تأهل:
محل خدمت:

واحد/مرکز خدمات:
تاریخ استخدام:

/

/

نوع اشتغال:

کد پرسنلی:
نوع بیمه:
شماره دفترچه بیمه:

نوع بانک:
شماره حساب:
شبا (24 رقم):

تلفن منزل (11 رقم با پیش شماره؛ مثال: 08622334455):
تلفن همراه (11 رقم؛ مثال: 09188612345):


کلمه عبور:
تکرار کلمه عبور:


تصویر امنیتی:
Captcha